top of page

Năm 2023

Mẫu giấy ủy quyền tham dự và biểu quyết 

Dự thảo Nghị Quyết DHDCD thường niên 2023

Hướng dẫn đăng ký dự họp và biểu quyết điện tử

DHDCD thường niên Công ty cổ phần Hiệp Phát năm 2023

Thông báo mời họp DHDCD thường niên 2023

Chương trình họp DHDCD 2023

Tờ trình Kế hoạch kinh doanh năm 2023

Tờ trình vv báo cáo kết quả kinh doanh năm 2022

Báo cáo tài chính năm 2022

Báo cáo HDQT về quản trị và kết quả hoạt động của HDQT và từng thành viên HDQT năm 2022

Báo cáo BKS về kết quả kinh doanh của Công ty, kết quả hoạt động của HDQT , Giám Đốc năm 2022

Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của BKS và kiểm soát viên năm 2022

Tờ trình vv phân chia cổ tức cho các cổ đông 2023

Tờ trình về việc chi trả thù lao cho HDQT và BKS năm 2023

Tờ trình vv bổ sung ngành nghề kinh doanh 2023

Quy chế bầu thành viên HDQT - BKS_ DHDCD 2023 và hướng dẫn bầu dồn phiếu

bottom of page