top of page

Năm 2023

Hồ sơ tăng vốn điều lệ Công ty Cổ Phần Hiệp Phát 2023

Thông báo chào bán cổ phần cho Cổ đông hiện hữu tháng 5/2023

Giấy đăng ký mua cổ phần chào bán tháng 5/2023

Giấy ủy quyền đăng ký mua cổ phần chào bán

Giấy đề nghị chuyển quyền ưu tiên mua cổ phần 

Thông báo chào bán cổ phần cho Cổ đông hiện hữu tháng 6/2023

Giấy đăng ký mua cổ phần chào bán tháng 6/2023

DHDCD thường niên Công ty cổ phần Hiệp Phát năm 2023

Tờ trình Kế hoạch kinh doanh năm 2023

Tờ trình vv báo cáo kết quả kinh doanh năm 2022

Báo cáo tài chính năm 2022

Báo cáo HDQT về quản trị và kết quả hoạt động của HDQT và từng thành viên HDQT năm 2022

Báo cáo BKS về kết quả kinh doanh của Công ty, kết quả hoạt động của HDQT , Giám Đốc năm 2022

Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của BKS và kiểm soát viên năm 2022

Tờ trình vv phân chia cổ tức cho các cổ đông 2023

Tờ trình về việc chi trả thù lao cho HDQT và BKS năm 2023

Tờ trình vv bổ sung ngành nghề kinh doanh 2023

Tờ trình vv tăng vốn điều lệ 2023

Biên bản kiểm phiếu bầu thành viên HDQT_BKS_DHDCD 2023 

Nghị Quyết DHDCD thường niên 2023

Biên bản kiểm phiếu DHDCD 2023

Biên bản họp DHDCD thường niên 2023

bottom of page