top of page

Năm 2024

DHDCD thường niên Công ty cổ phần Hiệp Phát năm 2024

Thông báo mời họp DHDCD thường niên 2024

Chương trình họp DHDCD 2024

Tờ trình Kế hoạch kinh doanh năm 2024

Tờ trinh vv báo cáo kết quả kinh doanh năm 2023

BCTC năm 2023

Báo cáo hoạt động HDQT và từng thành viên HDQT 2023

Báo cáo của BKS về kết quả hoạt động của HDQT và Giám Đốc 2023

Báo cáo hoạt động BKS và từng thành viên BKS 2023

Tờ trình vv phân chia cổ tức cho các cổ đông 2023

Tờ trình thù lao cho HDQT và BKS năm 2024

Mẫu Giấy ủy quyền tham dự và biểu quyết tại cuộc họp DHDCD 2024

Dự thảo nghị quyết DHDCD thường niên 2024

Hướng dẫn đăng ký dự họp và biểu quyết điện tử

bottom of page