top of page

Năm 2022

DHDCD thường niên Công ty cổ phần Hiệp Phát năm 2022

Biên bản họp DHDCD thường niên năm 2022

Nghị quyết DHDCD thường niên năm 2022

Tờ trình kế hoạch kinh doanh năm 2022

Báo cáo về hoạt động kinh doanh và tài chính năm 2021

Báo cáo tài chính năm 2021

Báo cáo HDQT về quản trị và kết quả hoạt động của HDQT và từng thành viên HDQT năm 2021

Báo cáo BKS về kết quả kinh doanh của Công ty, kết quả hoạt động của HDQT , Giám Đốc năm 2021

Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của BKS và kiểm soát viên năm 2021

Tờ trình về phân phối lợi nhuận năm 2021

Tờ trình về việc chi trả thù lao cho HDQT và BKS năm 2022

Biên bản kiểm phiếu DHDCD thường niên năm 2022

Biên bản kiểm phiếu bầu thành viên HDQT - BKS DHDCD thường niên 2022

Biên bản kiểm phiếu DHDCD thường niên năm 2022

bottom of page