Năm 2021

DHDCD thường niên Công ty cổ phần Hiệp Phát năm 2021

​Biên bản họp DHDCD thường niên 2021

​Nghị quyết DHDCD thường niên 2021

​Biên bản kiểm phiếu DHDCD thường niên 2021

​Biên bản kiểm phiếu bầu thành viên HDQT/ BKS thường niên 2021

Điều lệ cập nhật Công ty Cổ phần Hiệp Phát 

​Tờ trình kế hoạch kinh doanh 2021

​Tờ trình vv báo cáo kết quả kinh doanh 2020

​Báo cáo tài chính 2020

​Báo cáo hoạt động HDQT và từng thành viên HDQT

​Báo cáo của BKS về kết quả hoạt động của HDQT và Giám Đốc 2020

​Báo cáo hoạt động BKS và từng thành viên BKS

​Tờ trình vv phân chia cổ tức cho các cổ đông 2020

​Tờ trình thù lao năm 2021 cho HDQT và BKS

​Tờ trình cập nhật điều lệ Công ty

​ DHDCD thường niên Công ty cổ phần Hiệp Phát năm 2020