top of page

Năm 2020

DHDCD bất thường Công ty cổ phần Hiệp Phát năm 2020

​Biên bản kiểm phiếu DHDCD bất thường 2020

​Biên bản họp DHDCD năm 2020

​Nghị Quyết DHDCD bất thường 2020

​ DHDCD thường niên Công ty cổ phần Hiệp Phát năm 2020

​Tờ trình kế hoạch kinh doanh 2020

​Tờ trình về tài chính năm 2019

​Biên bản họp DHDCD thường niên năm 2020

​Nghị quyết DHDCD thường niên năm 2020

​Biên bản kiểm phiếu DHDCD năm 2020

​Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2019

​Báo cáo hoạt động HDQT và từng thành viên HDQT 2019

​Báo cáo của BKS về kết quả hoạt động của HDQT và Giám Đốc

​Báo cáo hoạt động BKS và từng thành viên BKS 2019

​Tờ trình vv phân chia cổ tức cho các Cổ Đông

​Tờ trình thù lao năm 2020 cho HDQT và BKS

​Tờ trình cập nhật Điều lệ Công ty

Điều lệ cập nhật

​Biên bản kiểm phiếu bầu thành viên HDQT - BKS - DHDCD năm 2020

bottom of page