top of page

Năm 2019

​Đại hội cổ đông thường niên công ty cổ phần Hiệp Phát 2019

​Biên bản kiểm phiếu biểu quyết

​Biên bản họp DHDCD thường niên 2019

​Báo cáo hoạt động BKS và từng thành viên BKS

​Báo cáo hoạt động HĐQT và từng thành viên HĐQT

​Báo cáo tài chính

​Tờ trình dự án đầu tư

​Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận 2018

​Tờ trình thù lao cho HĐQT và BKS

​Báo cáo của BKS về kết quả hoạt động HĐQT và Giám Đốc

​Tờ trình kế hoạch năm 2019

​Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 2018

​Thông báo hoãn họp Đại hội đồng cổ đông 2019

​Biên bản họp HĐQT và BKS vv hoãn họp

​Thông báo Hoãn họp DHDCD thường niên năm 2019

​Thông báo thay đổi Trường Ban Kiểm Soát 2019

​Thông báo của HĐQT vv Thay đổi Trưởng BKS

​Nghị quyết DHDCD thường niên 2019

bottom of page