Năm 2021

DHDCD thường niên Công ty cổ phần Hiệp Phát năm 2021

​Thông báo mời họp DHDCD thường niên 2021

​Thẻ biểu quyết

​Chương trình họp DHDCD 2021

Phiếu đăng ký phát biểu ý  kiến DHDCD 2021

​Quy chế làm việc DHDCD 2021

​Tờ trình kế hoạch kinh doanh năm 2021

​Tờ trình vv báo cáo kết quả kinh doanh 2020

​Báo cáo tài chính 2020

Báo cáo hoạt động HDQT và từng thành viên HDQT 2020

​Báo cáo của BKS về kết quả hoạt động của HDQT và Giám Đốc 2020

​Báo cáo hoạt động BKS và từng thành viên BKS 2020

​Tờ trình vv phân chia cổ tức cho các cổ đông 2020

​Tờ trình thù lao năm 2021 cho HDQT và BKS

​Tờ trình cập nhật Điều lệ Công ty

​Dự thảo Điều lệ Công ty​

​Quy chế bầu thành viên HDQT.BKS và Hướng dẫn bầu dồn phiếu  

​Mẫu phiếu bầu cử thành viên HDQT - DHDCD 2021

​Mẫu phiếu bầu cử thành viên BKS - DHDCD 2021

​Mẫu Giấy uỷ quyền tham dự và biểu quyết tại cuộc họp DHDCD 2021

​Dự thảo Nghị Quyết DHDCD thường niên 2021

​ DHDCD thường niên Công ty cổ phần Hiệp Phát năm 2020

​Biên bản họp DHDCD thường niên năm 2020

​Nghị quyết DHDCD thường niên năm 2020

​Biên bản kiểm phiếu DHDCD năm 2020

​ Người đại diện: Lâm Thị Tuyết Hương

 Địa chỉ: 324 Tân Kỳ Tân Quý, Phường Sơn Kỳ, Quận Tân phú, TP Hồ Chí Minh

Hotline: 085-661-4091

MST: 0300 688 732 do Sở kế hoạch và đầu tư cấp ngày 21/01/1993