top of page

Năm 2021

Phiếu lấy ý kiến Cổ Đông 2021

Tờ trình thông qua Quy chế họp DHDCD trực tuyến 2021

Quy chế tổ chức DHDCD trực tuyến và biểu quyết điện tử 2021

Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản 2021

Nghị Quyết DHDCD lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản 2021

Giấy ủy quyền Cổ đông 2021

Quy chế tổ chức DHDCD trực tuyến và biểu quyết điện tử năm 2021

DHDCD thường niên Công ty cổ phần Hiệp Phát năm 2021

​Biên bản họp DHDCD thường niên 2021

​Nghị quyết DHDCD thường niên 2021

​Biên bản kiểm phiếu DHDCD thường niên 2021

​Biên bản kiểm phiếu bầu thành viên HDQT/ BKS thường niên 2021

Điều lệ cập nhật Công ty Cổ phần Hiệp Phát 

​Tờ trình kế hoạch kinh doanh 2021

​Tờ trình vv báo cáo kết quả kinh doanh 2020

​Báo cáo tài chính 2020

​Báo cáo hoạt động HDQT và từng thành viên HDQT

​Báo cáo của BKS về kết quả hoạt động của HDQT và Giám Đốc 2020

​Báo cáo hoạt động BKS và từng thành viên BKS

​Tờ trình vv phân chia cổ tức cho các cổ đông 2020

​Tờ trình thù lao năm 2021 cho HDQT và BKS

​Tờ trình cập nhật điều lệ Công ty

​ DHDCD thường niên Công ty cổ phần Hiệp Phát năm 2020

bottom of page